Algemene voorwaarden Soulstudio-010

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt gesproken over o.a. abonnementen, rittenkaarten, losse lessen en cursisten. Deze woorden worden gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en medegebruikers. Waar in dit reglement gesproken wordt over Soulstudio-010, wordt specifiek bedoeld Soulstudio-010, Jonker Fransstraat 134, 3031 AZ, Rotterdam, ingeschreven bij K.V.K. te Rotterdam onder nr : 24459611.

Artikel 2.Toepasselijkheid

Alle cursisten ontvangen een exemplaar van deze voorwaarden bij inschrijving of deelname aan een les. Cursisten van Soulstudio-010 verklaren door ondertekening van het inschrijfformulier de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. Wanneer een les online aangeschaft wordt gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden Soulstudio-010. Daarnaast betekent deelname aan een les automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Soulstudio-010 is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid.

Artikel 3. Het abonnement

Het abonnement, de rittenkaart en losse les zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en geeft toegang tot de reguliere groepslessen. Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden en wordt daarna automatisch stilzwijgend omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Abonnementen kunnen niet tussentijds gepauzeerd worden.

3 A. Opzegtermijn.

Het opzegtermijn is 1 kalendermaand. De eerste mogelijkheid om het contract op te zeggen en je opzegmaand in te zetten, is na dat men 3 aaneengesloten maanden lid is geweest. Opzegging is alleen geldig per mail. De mail met verzoek om op te zeggen, zal worden verwerkt en bevestigd per mail met daar in de eind datum van jou abonnement. Deze bevestigingsmail is tevens jou bewijs van opzegging. De opzegging moet voor het eind van de lopende maand bij Soulstudio-010 binnen zijn. Anders wordt het abonnement een maand later stopgezet. Dit wordt ten allen tijde, zonder uitzondering aangehouden. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze en blijft deze betalingsplichtig. Ook als zij geen gebruik heeft gemaakt van de lessen. Er wordt nooit geld terug gegeven.

 3 B .Betalingsvoorwaarden.

Abonnementsgelden worden voldaan in kalender maandelijkse termijnen middels een automatische incasso, waarbij afschrijving vooraf plaatsvindt op de 26ste van de maand. Een abonnement eindigt altijd na de laatste dag van de maand. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, dan heeft Soulstudio-010 het recht om kosten in rekening te brengen. Indien Soulstudio-010 een vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist.

3 C. Tarief en vakanties.

Het vaste maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddeld bedrag over het aantal weken per jaar waarin de studio daadwerkelijk geopend is. De studio is gesloten op officiële feestdagen. Dit wordt tijdig aangegeven op de website en in de studio zelf. De studio is jaarlijks twee weken gesloten tijdens de zomervakantie. En ook de periode tussen Kerstavond en Oud en Nieuw, dan wel de gehele kerstvakantie. Het kan zijn dat een vakantie sluiting wordt verplaatst door onvoorziene omstandigheden, zoals Corona/Covid-19. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie dit vaste maandelijkse bedrag blijft gehandhaafd. Tijdens de schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn, dit wordt uiteraard tijdig aangegeven. Soulstudio-010 behoudt zich het recht voor om abonnementstarieven tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. De cursist wordt hierover via de SoulStudio Community over geinformeerd.

3 D. Gemiste en vervallen lessen.

De cursist kan 30 dagen van te voren een les reserveren. Een groeps-les is 1 credit waard. Afhankelijk van het soort abonnement of rittenkaart die de cursist heeft aangeschaft kan er deelgenomen worden aan het reguliere lesrooster. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in deelname van de lessen. Er wordt geen financiële regeling getroffen voor lessen waaraan niet is deelgenomen. Bij einde abonnement/rittenkaart vervallen alle eventuele resterende credits. De rittenkaarten zijn gebonden aan de verbruikstermijn. De abonnementen zijn gebonden aan het aantal credits per maand en kunnen dus niet doorgeschoven worden naar een volgende maand. De credits per maand hebben dus een geldigheidsduur van één maand.

1 Rit/Losse les = 1 maand geldig

5 Ritten = 2 maanden geldig

10 Ritten = 3 maanden geldig

20 ritten = 6 maanden geldig

3 E. Verandering abonnement.

Verandering van abonnementssoort dient per e-mail te gebeuren vóór de 25e van de maand. Bij omzetting van een onbeperkt abonnement naar een 1of 2 x per week abonnement vervallen alle niet gebruikte credits en hanteren wij 1 opzegmaand. Daarnaast kan het upgraden van een abonnement op elk gewenst moment. Downgraden echter na het ingaan van de opzeg maand.

3 F. Ziekte / blessure / zwangerschap.

Soulstudio-010 adviseert altijd om een arts te raadplegen als je twijfelt over je gezondheid, alvorens er deelgenomen wordt aan een les. Indien de cursist door een gezondheidskwestie tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen kan in overleg en ter beoordeling van Soulstudio-010 het abonnement maximaal 2 kalendermaanden uitgesteld worden. Dit kan niet met terugwerkende kracht. (De vooruitbetaalde maand is voor rekening van de cursist). Het is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf om het pauzeringstermijn in de gaten te houden en tijdig schriftelijk (per E-mail of via Prive Bericht in je eigen soulstudio account) te communiceren als de einddatum van de pauzering nadert en blijkt dat er een verzoek tot verlenging nodig zou zijn voor jou situatie. Het abonnement wordt altijd automatisch weer geactiveerd als het pauzeringstermijn eindigt. Als de cursist wil opzeggen tijdens deze uitstelperiode dan is de normale opzegprocedure van kracht; de opzegtermijn gaat in ná de uitstelperiode.
Als de cursist het abonnement moet stoppen op advies van een arts/therapeut, i.v.m. langdurige of blijvende ziekte/blessure of i.v.m. zwangerschap dan wordt de normale opzegtermijn gehanteerd na het overhandigen van een verklaring van de behandelende arts. Er wordt nooit geld terug gegeven.

Artikel 4. Beëindiging van het abonnement vanuit SOULSTUDIO-010

Soulstudio-010 behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont. Souldstudio-010 behoudt zich het recht een nieuwe cursiste te weigeren zonder opgave van reden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Soulstudio-010 is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van de cursist in en rondom het pand aan de Jonker Fransstraat 134 te Rotterdam. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van alle lesvormen die Soulstudio-010 aanbiedt risico’s met zich mee kan brengen. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van het lesaanbod bij Soulstudio-010 kunnen ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. De cursist vrijwaart Soulstudio-010 voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze. De cursist is zich er van bewust dat schade ten gevolge van handelen van de cursist, verhaald zullen worden op de cursist.

Artikel 6. OVERMACHT.

Situaties die ontstaan zijn door overmacht, zoals natuurrampen of beslissingen die worden gemaakt door de overheid en die van invloed zijn op Studio zijn geen reden om het contract te ontbinden, er zal altijd gezocht worden naar een passende oplossing. Kan men zich hier niet in vinden dan zullen de voorwaarden en afspraken gelden die bij aanvang van het afsluiten van het abonnement zijn aanvaard door de cursist.

Artikel 7. Privacy wetgeving

Soulstudio-010 gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van cursisten, deze informatie dient voor correspondentie en om de cursisten doelgericht en op een veilige manier te laten deelnemen aan de lessen die wij aanbieden bij Soulstudio-010.

Menu